پشتیبانی تنها در واتساپ امکان پذیر است . برای سهولت استفاده از دکمه واتساپ استفاده کنید